top of page

Vedtekter

NORGE-AMERIKA FORENINGEN (NORAM)
NORWAY – AMERICA ASSOCIATION

VEDTEKTER

med endringer, sist vedtatt på årsmøtet 8.juni 2020 i anledning sammenslåing av Nordmanns-Forbundet (etabl. 1907) og

Norge-Amerika Foreningen (etabl. 1919)

§ 1 Formål
Foreningens formål er å fremme transatlantisk samarbeid mellom Norge og De Forente Stater og Canada, og alt som står i forbindelse med dette. Herunder arbeid som kan fremme forholdet mellom Norge og andre land.

§ 2 Medlemskap
Foreningen kan oppta enkeltpersoner, firmaer, organisasjoner og institusjoner som medlemmer. Til æresmedlemmer av Foreningen kan velges personer som har gjort seg særlig fortjent til det. Forslag til slikt valg skal sendes styret skriftlig. Dersom styret anbefaler forslaget, forelegges dette for årsmøtet som treffer bestemmelse i saken. Æresmedlemmer har de samme rettigheter som Foreningens øvrige medlemmer, men betaler ingen kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Så lenge et medlem skylder kontingent, kan det ikke utøve sine foreningsrettigheter.

Foreningen opprettholder forbindelsen med American-Scandinavian Foundation, søsterorganisasjonene i Norden, Norsk Utvandrermuseum ved rett til styrerepresentant i Stiftelsen og eventuelle andre institusjoner i USA, Canada og Norge som etter styrets eller årsmøtets vurdering har interesser som fremmer Foreningens formål.

§ 3 Styret
Foreningen ledes av et styre på minst 5 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Styret er ansvarlig for foreningens strategi og tilsyn og treffer enhver avgjørelse som ikke i disse vedtekter er tillagt andre organer. Styret ansetter lønnet generalsekretær, som forbereder sakene for dette og leder den daglige virksomheten.
Foreningen tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.
Styret kan etablere og avvikle utvalg etter behov.

§ 4 Stipendutvalget
Foreningen skal ha et Stipendutvalg på minst 5 medlemmer. Utvalgets leder og medlemmer utpekes av styret. Utvalget skal foreta utdeling av stipend fra Norge-Amerika Stiftelsen (org.nr. 977 130 972) og som etter anmodning skal foreta innstilling om utdeling av stipend fra andre institusjoner som Norge-Amerika Foreningen samarbeider med. Utvalget gir hvert år innen utgangen av juni skriftlig beretning om de utdelinger og innstillinger som har funnet sted.

§ 5 Fundraising-gruppen
Foreningen skal ha en ressursgruppe for Fundraising på minst 3 medlemmer. Gruppens leder og medlemmer utpekes av styret. Utvalget skal arbeide for å styrke foreningens økonomi gjennom fundraising og andre tiltak.

§ 6 Skoleutvalget
Foreningen skal ha et Skoleutvalg på minst 2 medlemmer. Utvalgets leder og medlemmer velges av styret. Utvalget skal bistå administrasjonen med å utvikle Norgeskolen og styrke skolens økonomi.

§ 7 Valgkomitéen
Valgkomitéen skal bestå av minst 2 medlemmer som oppnevnes av årsmøtet etter forslag fra styret. Generalsekretær er valgkomitéens sekretær.

§ 8 Årsmøtet
Årsmøtet skal holdes hvert år innen 30. juni. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet. Innkalling skjer med minst 21 dagers varsel ved melding til hvert medlem. Stemmerett på Årsmøtet har bare medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 1. april inneværende medlemssår. Møtet ledes av styrets leder. Det tilligger årsmøtet å:
1. behandle og godkjenne årsmelding og revidert regnskap for foreningens virksomhet i siste år
2. fastsette medlemskontingenten for neste år
3. velge styreleder og styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.
4. velge revisor og fastsette godtgjørelse
5. velge valgkomite etter forslag fra styret. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. 6. behandle andre spørsmål som blir forelagt av Styret
Forslag som foreningens medlemmer ønsker behandlet, må være levert styret innen 1. april. Valg og vedtak avgjøres ved alminnelig flertall for så vidt ikke annet er bestemt i disse vedtekter.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Styret sammenkaller ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig eller når 1/10 av foreningens medlemmer skriftlig krever det. Det innkalles som i § 7 bestemt og kan bare behandle de saker som har vært nevnt i innkallingen.

§ 10 Vedtektsendringer
Forslag til endring i foreningens vedtekter kan fremmes av styret på egen hånd og av medlemmene. Forslag fra medlemmer skal sendes skriftlig til foreningens styre og fremlegges av dette. Vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de møtende.

§ 11 Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen fremmes og behandles på samme måte som forslag om endring av vedtektene, men oppløsningen kan ikke finne sted hvis ikke minst 3/4 av de avgitte stemmer er for det. Hvis foreningen oppløses skal de midler den måtte råde over gå til Norge-Amerika Stiftelsen og Norsk Utvandrermuseum fordelt med en halvpart til hver.

bottom of page